poniedziałek, 19 Lis 2018
 
 

Zobacz tak?e:

Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 142 gości 
Odsłon : 81581
Wypo?yczalnia ksi??ek dotykowych
Wypo?yczalnia

I Oglnopolska Wypo?yczalnia Ksi??ek Dotykowychzosta?a za?o?ona przez Bo?en? Kazanowsk? i Renat? ??czy?sk?.Wypo?yczalnia dzia?a od 1 wrze?nia 2008 roku przy Specjalnym O?rodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i M?odzie?y S?abo Widz?cej im. prof. Zofii S?kowskiej w Lublinie. Jest w niej obecnie kilkaset ksi??eczek dotykowych dla ma?ych niewidomych dzieci.

Mamy nadziej?, ?e wypo?yczalnia nasza pozwala, przynajmniej cz??ciowo, na zaspokojenie potrzeby osobistego kontaktu z ksi??k? u ma?ych niewidomych dzieci oraz odkrywanie przed nimi przyjemno?? obcowania z literatur?. Dzi?ki naszej dzia?alno?ci staramy si? przybli?y? ?wiat bajek i wierszy niewidomym dzieciom, ktre nie potrafi? jeszcze czyta? Braillem. Ksi??eczki s? specjalnie zaprojektowane i wykonane z materia?w o r?nej fakturze by pomc niewidomym dzieciom rozwija? swoje umiej?tno?ci dotykowe. Maj? tak?e na celu zach?cenie najm?odszych dzieci do zapoznania si? ze sposobem czytania przez dotyk. Dzieci mog? s?ucha? opowie?ci, a jednocze?nie dotyka? ksi??ki. To rozwija ich wyobra?ni?, s?ownictwo, doskonali zmys? dotyku i koordynacj? ruchw, a tak?e zaznajamia maluchy z alfabetem Braillea. Ksi??eczki z tekstem czarnodrukowym i brajlowskim zach?caj? do wsplnego czytania z rodze?stwem i kolegami. Dla dzieci z Lublina i okolic organizujemy spotkania z autorami, na ktrych niewidome dzieci maj? niepowtarzaln? okazj? pozna? proces twrczy z ustnej relacji autora ksi??ki. Spotkania z Dorot? Gellner, Wand? Chotomsk?, Ma?gorzat? Strza?kowsk?, Joann? Kulmow?, Marcinem Brykczy?skim i Agnieszk? Fr?czek by?y dla naszych dzieci wielkim prze?yciem.

Zapraszamy do galerii ksi??eczek i spisu